Deel van een vaartuig

Letters Gevonden puzzelwoorden
3 letters dek
4 letters boeg - kiel - mast - roef - roer - ruim
5 letters scheg
6 letters plecht - steven
7 letters autodek
8 letters bovendek - kabelgat
9 letters voorschip
10 letters benedendek - voorsteven
12 letters machinekamer
13 letters boegvlaggetje